شیوه ثبت تسهیلات بانکی

 بدهکار

زمان دریافت وام:

بانک (مبلغ تسهیلات )ریال

پیش پرداخت / بهره سنوات آتی( مبلغ کل بهره) ریال

 بستانکار

تسهیلات مالی ( مبلغ تسهیلات + بهره کل ) ریال

 بدهکار

هزینه بیمه و کارشناسی (ریال)

حق التمبر و بیمه محموله (ریال)

حق صلح و سایر هزینه های وام (ریال)

بستانکار

بانک (ریال)

 

 

 

زمان پرداخت قسط :

بدهکار

تسهیلات مالی  (مبلغ قسط + بهره ماهانه) ريال

بستانکار

بانک (مبلغ قسط + بهره ماهانه) ريال

بدهکار

هزینه بهره  (مبلغ بهره ماهانه/سالانه ) ریال

بستانکار

پیش پرداخت / بهره سنوات آتی (مبلغ بهره ماهانه/   سالانه ) ریال

print