دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۰۳

شماره:۲۰۰/۹۶/۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

موضوع

نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال ۱۳۹۶ بین شهرداری ها و دهیاری ها

در راستای حکم بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) «عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

۱- عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی‌ درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط ‌‌‌‌‌واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

۲- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌ درصد(۱۲%) سهم کلان شهرها، پنجاه‌ و سه‌درصد (۵۳%) سایر شهرها و سی‌ و پنج‌ درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌ درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره- پنج‌درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا در آورند :

۱ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال ۱۳۹۵ را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط و وزارت کشور واریز نمایند.

۲ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (۰۰۱%) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۰/۵%) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳%) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از نه درصد (۹% )مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل ۳% مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

۱/۰۰۰/۰۰۰ = ۰/۰۰۱ × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ماده (۳۷)

۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۰/۵%× ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۳) ماده (۳۸)

۳۰/۰۰۰/۰۰۰=%۳ × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۱) ماده (۳۹)

۲۴/۳۰۰/۰۰۰ =%۳× ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا.

۹۳۴/۰۰۰/۰۰۰= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه

*بیست و هفت صدم (۰/۲۷%) از نه درصد (۹%) معادل با ۳% می‌باشد.

۳-ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هفتاد درصد (۷۰%) عوارض واریزی در سال ۱۳۹۸ به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (۳۰%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (۸۸%) شهرها و دوازده درصد (۱۲%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.[۱]

۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[۲]

۵ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (۰۰۱%) موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال ۱۳۹۷ ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[۳]

۶ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذی‌ربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

۷- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر ) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را ( پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

۸ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان‌های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی‌ربط و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسا‌ب‌های ذی ربط آنها واریز شود.

۹ـ چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.

۱۰ـ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.

۱۱ـ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

۱۲ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

۱۳- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.[۴]

۱۴ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.

۱۵ـ ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذی‌ربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.

۱۶ـ ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.

۱۷ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

۱۸ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.

۱۹ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ مبنای توزیع عوارض خواهد بود.

۲۰ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره ۲۴۲/۳۲۶۳/د مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره ۵۵/۱۹۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.

۲۱ـ در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


[۱]. به موجب جزء ۱ بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ جزء (۳) بند(ب) اصلاح شد.

متن جزء (۳) بند(ب)  قبل از اصلاح:

« ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۱) بند ب) ماده (۶) قانون اخیرالذکر در بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، موظفند عوارض وصولی در سال ۱۳۹۷ به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری برای استان تهران و استان­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با استان تهران و هفتاد درصد (۷۰%) نقاط شهری و سی درصد (۳۰%) نقاط روستایی و عشایری برای سایر استان­ها تعیین و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) واریز نمایند. با توجه به استعلام استان های مشابه استان تهران از استانداری ها طی نامه شماره ۲۰۰/۶۲۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، فهرست استانهای مشابه استان تهران متعاقبا اعلام می شود.»

لازم به ذکر است جزء (۳) بند ب قبلا به موجب بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اصلاح گردید.

متن جزء ۳ بند (ب) قبل از اصلاح با بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴: ادارات کل امور مالیاتی موظفند هفتاد درصد (۷۰%)عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون یاد شده را بین شهرداری های استان و سی درصد (۳۰%) را به حساب دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

[۲]. به موجب جزء ۲ بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ جزء (۴) بند(ب) اصلاح شد.

متن جزء (۴) بند(ب)  قبل از اصلاح:

« ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۳۸)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.»

لازم به ذکر است جزء (۴) بند ب قبلا به موجب بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اصلاح گردید.

متن جزء ۴ بند (ب) قبل از اصلاح با بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴: ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸) و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند «ج» ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

[۳]. به موجب جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ جزء (۵) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (۵) بند(ب)  قبل از اصلاح:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا عوارض و جرایم وصولی تا پایان سال ۱۳۹۶ موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد و برای عوارض وصول شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ مطابق بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جزء (۵) بند ب قبلا به موجب بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اصلاح گردید.

متن جزء ۵ بند (ب) قبل از اصلاح با بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴: ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان عوارض و جرائم موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد.

[۴]. به موجب جزء ۴ بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴جزء (۱۳) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (۱۳) بند (ب)  قبل از اصلاح:

«معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸)، عوراض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما،نفت سفید،نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و پس از تامین مبلغ موضوع ردیف ۱۱۰ بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از محل عوراض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده،سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان تعیین و بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (۲) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.»

لازم به ذکر است جزء (۱۳) بند ب قبلا به موجب بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اصلاح گردید.

متن جزء ۱۳ بند (ب) قبل از اصلاح با بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر اموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی وعوارض شماره گذاری خودرو را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهر ها، شهرها و روستاهای هر استان بر اساس دستور العمل موضوع جزء (۲) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

print