دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۱۳

شماره:۵۱۳/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۶

موضوع

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۱۳۹۶

پیرو بخشنامه شماره ۲۲/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات­های مستقیم به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ و بر اساس پیشنهاد شماره ۶۴۸۴/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ آئین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­شود:

الف- تبصره ماده(۸) به تبصره (۱) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (۲) ماده (۸) الحاق می­شود:

مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین­نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف­کننده نهایی استفاده می­نمایند، می­توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب­ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ب- متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (۱۴) آیین­نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه اخیر می­شود:

“درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.”

ج- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶) تمدید می­شود./۱۸-۱۴-۳/۱۶۹

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print