دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۱۷

شماره: ۵۱۷/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶

موضوع

نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه­های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه­هاودستورالعمل­های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۶۶۹۹/۲۳۰/د مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵،شماره ۲۶۶۴۸/۲۳۰/د مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵،شماره ۵۲۱/۹۵/۲۳۰مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۱۲۵۲۰/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۴، بعضا مشاهده می­شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می­شود، لذا مجددا تأکید می­شود که اطلاعیه­های استخراج­شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت­های مرتبط باپرونده مالیاتی مودیان نبوده وصرفا قرینه­ای برای رسیدگی مالیاتی وتشخیص نزدیک به­واقعیت درآمدهای مکتسبه مودی می­باشد. بنابراین مقرر می­دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی­کننده به پرونده­های مالیاتی مودیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات­های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی­کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت­نامه موضوع ماده ( ۲۲۹ ) قانون مالیات­های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت­به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده ازسامانه­های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه­های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.

۲- درهر مرحله از رسیدگی­های مالیاتی که مودیان محترم به اطلاعات استخراج شده ازسامانه­های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط درهمان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مودی بوده ومی­بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مودیان مالیاتی اجتناب نماید.

۳- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می­بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به­دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مودیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره­برداری شده پیگیر و پاسخ­گو باشند.

۴- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات­های مستقیم به­دلیل عدم ثبت اطلاعیه­های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین در آمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می­باشد رای مقتضی مبنی برقبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.

بدیهی است در این­صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی­باشد.

۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه­ها و یا عدم هم­خوانی تاریخی اطلاعیه­های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی­باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.

۶- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) ارسال نمایند.

بدیهی است در صورتی­که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می­بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد.

۷- پس از اعتراض مودی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات­های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مودی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات­های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود درسامانه فهرست معاملات درخصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات­های مستقیم می­باشند صرفا بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان­پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.

همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله­ای که باشد کان لم یکن تلقی می­گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک­سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

۸- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مودیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ های مبهم و بدون اظهار نظر صریح خودداری نمایند.

۹- چنانچه براساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی ( موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات­های مستقیم ) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه­ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به­صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی­ربط در اداره کل مودی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید. / ۳۵-۱۴-۱/۱۶۹

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print