دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۱۹

شماره: ۵۱۹/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۰/۰۸/۱۳۹۶

موضوع

نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(۳)ماده(۷۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴

در اجرای تبصره (۳) ماده(۷۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ شهرداری ها موظف­اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی­ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. همچنین در اجرای ماده ۱۶۹ مکررقانون مذکور، شهرداری ها و دیگر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را به شرح بسته های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشورقرار دهند، لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورند.

۱) بر اساس فرآیند های دریافت اطلاعات که در بند اول دستور العمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ تبیین شده، هر اداره کل می باید با شهرداری های ذیربط خود ارتباط لازم را به منظور دریافت اطلاعات برقرار نماید.با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ و به بعد از شهرداری ها دریافت گردد.

۲) اطلاعات مورد نیاز سازمان می باید بصورت الکترونیکی و براساس بسته ها و فرآیند های تعریف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداری ها ارائه شوند.

۳) نحوه برقراری ارتباطات با شهرداری ها می باید وفق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد.

۴) در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی به اطلاعات بیشتری از بانک­های اطلاعاتی شهرداری­ها از قبیل اطلاعات مهندسین ناظر و اجرا، واحدهای کسبی شهر و سایر موارد نیاز داشته باشند، اینگونه اطلاعات نیز در اجرای آئین نامه موضوع تبصره(۵) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خواست شود.

۵) ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا پنجم هر ماه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک هر شهرداری برای معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند.

۶) از آنجایی که برقراری ارتباط با شهرداری تهران از طریق ستاد سازمان امور مالیاتی کشور در دست پیگیری می باشد، امور مالیاتی شهر و استان تهران نسبت به پیگیری موضوع در خصوص سایر شهرهای زیر مجموعه آن امور اقدام نماید.

۷) در صورتیکه ادارات کل امور مالیاتی نیازمند اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه برقراری ارتباط و بارگذاری اطلاعات دریافت شده می باشند، می توانند از طریق مرکز فناوری و اطلاعات سازمان متبوع اقدام نمایند.

۸) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز مرتبط، با همکاری معاونت مالیات های مستقیم اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print