دستورالعمل: ۲۳۰/۹۶/۵۱۴

شماره: ۵۱۴/۹۶/۲۳۰

تاریخ: ۰۵/۰۶/۱۳۹۶

موضوع

دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵

به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی­های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده های مالیاتی، کاهش هزینه­های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش­بینی­شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل­های شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵، شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ و شماره ۵۲۱/۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ بدینوسیله مقرر می­دارد :

۱) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ :

۱-۱) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مربوط به عملکردهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ و نیز ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که تاکنون بارگذاری نشده­اند، می­بایست حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ در سامانه مربوطه بارگذاری شوند.

۱-۲) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات، پس از پالایش سیستمی اطلاعات وفق مراتب از پیش تعیین شده، تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ ، امکان استفاده از اطلاعات پالایش شده را جهت بهره­برداری مالیاتی برای ادارات کل امور مالیاتی ایجاد نماید.

۱-۳) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه­های اجرایی از جمله اظهارنامه­های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است را می­بایست تا تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی­های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱-۴) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰۴/۲۲۵/د مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ نسبت به ایجاد دسترسی مشاهده اطلاعات ارسالی طرف اول برای مودیان طرف دوم در سامانه صورت معاملات فصلی به شرح ذیل اقدام نماید :

الف ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف­های اول مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۵ برای صاحبان مشاغلی که به عنوان طرف دوم معامله می­باشند و دسترسی به کارتابل معاملات فصلی در سامانه مربوطه را دارند، از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ قابل مشاهده باشد.

ب ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف­های اول مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۵ در کارتابل اشخاص حقوقی طرف دوم از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ قابل مشاهده باشد.

ج ) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن­ها منطبق با سال شمسی نمی­باشد، امکان مشاهده اطلاعات برای فصولی از سال ۱۳۹۵ که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و به بعد مودی است، وجود نداشته باشد.

۱-۵) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۱ توسط مودیان فقط تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ می­بایست ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش، از طریق ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود.

۲) اصلاح کدگذاری ( کد گذاری مجدد ) و الصاق اطلاعیه­های مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵:

۲-۱) به­منظور انجام دقیق الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده­های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری-های لازم را به­عمل آورند تا شناسه ملی و شماره ملی مودیان در سیستم­های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به­صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست امکان گزارش­گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید.

۲-۲) از آنجایی­که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده­اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره­برداری از اطلاعات بالاخص عملیات مانده­گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ۳۰/۹/۱۳۹۶ نسبت به اصلاح کدگذاری­های اشتباه وفق بند(۲-۴) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده­اند، وفق زمانبندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست برای ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی / شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نمایند تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود.

۲-۳) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پیگیری­های لازم در خصوص بهره­برداری از اطلاعات را به­عمل آورند. اینگونه اطلاعات می­بایست از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال شود. ادارات امور مالیاتی موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند.

۳) تکمیل اطلاعات ناقص

۳-۱) در اجرای بند ( ۳-۲ ) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره­برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه­ای باشد که می­بایست ارسال کننده اطلاعات بدلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و یا ماده ۱۶۹ ق.م.م اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مشمول جریمه­های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق­الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند.

۳-۲) به­منظور تسریع در اجرای بند فوق، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باید امکانات نرم­افزاری مناسب را در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات تعبیه نماید ولی تا تکمیل فرآیند سیستمی، ادارات می­توانند از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند.

۳-۳) از آنجائیکه پیگیری اصلاح رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند ( ۳-۲ ) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به شرح بند ۴ این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری­های لازم را به عمل آورند.

۴) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵:

۴-۱) به­منظور حداکثر بهره­برداری و استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین­وسیله مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ از سامانه­های مذکور تا زمان اعلام شده به شرح جدول زیر اقدام نمایند:

شماره سطح مبالغ رکورد های اطلاعاتی از تاریخ تا تاریخ
اول رکوردهای اطلاعاتی بزرگ(بیش از یک میلیارد ریال) ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ ۱۵/۰۹/۱۳۹۶
دوم رکوردهای اطلاعاتی متوسط ( از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶
سوم رکوردهای اطلاعاتی باقیمانده اشخاص حقیقی ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ ۳۱/۰۱/۱۳۹۷
اشخاص حقوقی ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷

بدیهی است در هنگام جستجو به­منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف­های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحد­های مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین­ترین سطح رقمی نیز باشد اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی­که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای بزرگ ( سطح اول ) وجود داشته باشد، می­بایست با جستجوی کامل اطلاعات این­گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای متوسط و کوچک) استخراج و در رسیدگی­ها لحاظ شود.

۴-۲) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست با همکاری دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی فرآیند استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی برای عملکردهای ۱۳۹۱ به بعد را تا پایان شهریور ماه جاری نهائی نمایند.

۴-۳) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باید تمهیدات لازم را به­منظور بهره­برداری و تعیین تکلیف کلیه اطلاعات مالیاتی الصاق شده به پرونده­های مالیاتی به گونه­ای به­عمل آورد که در زمان صدور گزارش­های رسیدگی کلیه اطلاعات الصاق شده به پرونده­های مالیاتی تعیین تکلیف شده باشند و هیچ­یک از رکوردهای اطلاعاتی مذکور حسب مورد بدون استخراج موثر، رفع الصاق ( بدلیل عدم ارتباط با پرونده ) و یا ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی در زمان صدور گزارش در پرونده سیستمی مودی (موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی) وجود نداشته باشند.

۴-۴) استخراج اطلاعات صرفا برای آن­دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می­باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت­های انجام شده به­منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این خصوص در سامانه­ها به­عمل آورد.

۴-۵) از آنجا که برداشت اطلاعات کد گذاری شده برای یک اداره کل، توسط مأموران مالیاتی همان اداره کل، منجر به خروج اطلاعات از کارتابل مانده­گیری اداره کل مزبور خواهد شد، چنانچه این برداشت به هر دلیلی گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید ( در اجرای بند ۲-۳ این دستورالعمل ) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می­شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این گونه اطلاعات مکلفند موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی بوجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده­اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید.ادارات مذکور می­بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به­عمل آورند

۴-۶) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ترتیبات لازم را به گونه­ای تعبیه نماید که مشاهده وضعیت الصاق و یا برداشت رکوردهای اطلاعاتی در دیگر پرونده­ها برای واحدهای مالیاتی به­منظور اتخاذ تصمیم صحیح در برداشت اطلاعات وجود داشته باشد. / ۲۵-۱۴-۳/۱۶۹

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print