دستورالعمل: ۲۶۰/۹۶/۵۰۶

شماره:۵۰۶/۹۶/۲۶۰

تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۹۶

موضوع

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایندصدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات­واصله،فرایندبررسی­درخواست­وصدورگواهینامه‌های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت ‌نام مقرر می‌دارد:

· شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام

۱٫ثبت ‌نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir;

۲٫ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده;

۳٫راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت ‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲;

۴٫ ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مودی که تاکنون ارائه نشده است;

تذکر: ارائه اظهارنامه‌های دوره‌های مالیاتی که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی شده است ضرورت ندارد.

۵٫ پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی.

· نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان

۱٫ مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت ‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت ‌نام» توسط کاربران خدمات مودیان;

۲٫بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان;

۳٫تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلت‌های تعیین شده در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌ نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی;

تذکر ۱: مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط برای بار اول شش ماهه خواهد بود.

تذکر ۲: مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود. ضمنا مدت مزبور برای مودیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مودیانی خوش حساب هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند) ۲۴ ماهه خواهد بود.

تذکر ۳: در مواردی که برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی، دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت ‌نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت ‌نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می‌باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک (از حساب‌های بانکی معتبر و فعال مودیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مودی، امکان صدور گواهینامه ثبت ‌نام حداکثر شش ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند.

۴٫مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت ‌نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت ‌نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت ‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل;

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌ نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.

۵٫پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند;

۶٫ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‌نام برای مودیان نخواهد بود;

۷٫چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند;

۸٫گواهینامه‌های صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد;

تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع می‌باشد.

۹٫ در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت ‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌ نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌ نام مودی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌ نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد;

۱۰٫مودیان می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت‌ نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت ‌نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است;

۱۱٫کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند;

۱۲٫ از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و همچنین دستورالعمل‌های شماره ۵۳۹/۹۳/۲۶۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ و ۵۱۵/۹۵/۲۶۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ ملغی الاثر می‌گردد.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

print