نوشته‌ها

برندها

برندها : چرا برخی نشانهای تجاری مقبول ترند؟

تفکر مبتنی بر تفاوت چیزی فراتر از خلاقیت است . تفکر مبتنی بر تفاوت بر مشاهده واقیعیت ، شناسایی و تشخیص فرصت ها در درون واقعیت موجود و سپس دست به کار شدن بر مبنای آن استوار است. باید بیاموزید که چگونه