قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات

ماده۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

ماده۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: ۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; ۲- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله
print