قانون مالیات بر ارزش افزوده

  1. کلیات و تعاریف – شامل مواد قانونی ۱ الی ۱۱
  2. معافیتها – شامل مواد قانونی ۱۲ الی ۱۳
  3. ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات – شامل مواد قانونی ۱۴ الی ۱۷
  4. وظایف و تکالیف مودیان – شامل مواد قانونی ۱۸ الی ۲۳
  5. سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن – شامل مواد قانونی ۲۴ الی ۳۳
  6. سایر مقررات – شامل مواد قانونی ۳۴ الی ۳۷
  7. عوارض کالا ها و خدمات – شامل مواد قانونی ۳۸ الی ۴۰
  8. حقوق ورودی – شامل مواد قانونی ۴۱ الی ۴۱
  9. سایر مالیات ها و عوارض خاص – شامل مواد قانونی ۴۲ الی۵۳

 

بخشنامه ها و دستورالعملهای قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

فراخوانهای ارزش افزوده:

print